AUGUST 24, 2021

I usually store the excess joy, happiness, and hope in a small jar in case of emergency. ​​​
//
我平常会把多余的快乐、幸福、希望存放在小罐子里,以备不时之需。 ​​​
Wǒ píngcháng huì bǎ duōyú de kuàilè, xìngfú, xīwàng cúnfàng zài xiǎo guànzi lǐ, yǐ bèi bùshí zhī xū. ​​​
//
Tôi thường cất giữ niềm vui, hạnh phúc và hy vọng dư thừa trong một chiếc lọ nhỏ, đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *