AUGUST 24, 2021

Tôi thường cất giữ niềm vui, hạnh phúc và hy vọng dư thừa trong một chiếc lọ nhỏ, đề phòng trường hợp khẩn cấp.
//
我平常会把多余的快乐、幸福、希望存放在小罐子里,以备不时之需。 ​​​
//
I usually store the excess joy, happiness, and hope in a small jar in case of emergency. ​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.