AUGUST 2, 2020

It’s useless to be angry, the problem still needs to be solved. It’s no use sulking, you still have to tell each other face to face. Understanding without saying is tacit. Understanding after saying is respect. Not understanding after saying is passerby.
//
光生气是没有用的,问题还是要解决。光生闷气也是没有用的,还是要面对面告诉对方。不说就懂,是默契。说了才懂,是尊重。说了还不懂,是路人。
Guāngshēngqì shì méiyǒu yòng de, wèntí háishì yào jiějué. Guāng shēng mènqì yěshì méiyǒu yòng de, háishì yào miànduìmiàn gàosù duìfāng. Bù shuō jiù dǒng, shì mòqì. Shuōle cái dǒng, shì zūnzhòng. Shuōle hái bù dǒng, shì lùrén.
//
Thật vô ích khi tức giận, vấn đề vẫn phải được giải quyết. Không có ích gì khi hờn dỗi, bạn vẫn phải mặt đối mặt nói cho đối phương biết. Không nói mà hiểu, là ăn ý. Nói mới hiểu, là tôn trọng. Nói còn không hiểu, là người qua đường.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *