As Long As There Is A Ghost In Your Heart

As long as there is a ghost in your heart, every day is Halloween.
//
只要心里有鬼,每天都是万圣节。
Zhǐyào xīn li yǒu guǐ, měitiān dū shì wànshèngjié.
//
Chích yếu tâm lý hữu quỷ, mỗi thiên đô thị vạn thánh tiết.
Chỉ cần có ma trong lòng, ngày nào cũng là Halloween.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *