APRIL 30, 2022

Thay vì chờ đợi khi kỳ nghỉ tiếp theo của bạn đến, hãy bắt đầu một cuộc sống mà bạn không cần phải trốn chạy.
(Seth Godin)
//
与其期盼着你的下一个假期什么时候来临,不如开始一种你不需要逃避的生活。
—— 赛斯·戈丁
Yǔqí qī pànzhe nǐ de xià yīgè jiàqī shénme shíhòu láilín, bùrú kāishǐ yī zhǒng nǐ bù xūyào táobì de shēnghuó.
—— Sài sī·gē dīng
//
Instead of wondering when your next vacation is, maybe you ought to set up a life you don’t need to escape from.
(Seth Godin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *