An Empress Does Not Feel The Need To Impress

An empress does not feel the need to impress.
//
女皇不觉得有必要给人留下深刻的印象。
Nǚhuáng bù juédé yǒu bìyào jǐ rén liú xià shēnkè de yìnxiàng.
//
Nữ hoàng bất giác đắc hữu tất yếu cấp nhân lưu hạ thâm khắc đích ấn tượng.
Một nữ hoàng không cảm thấy cần phải gây ấn tượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *