| |

Afraid Of Memories

💔
The lonely heart is fragile
People who have never let go are afraid of memories
(Hailai Amu)
//
孤单的人心易碎
未曾放下的人怕回忆
Gūdān de rénxīn yì suì
Wèicéng fàngxià de rén pà huíyì
//
Cô đan đích nhân tâm dịch toái
Vị tằng phóng hạ đích nhân phạ hồi ức
//
Người cô đơn thường dễ tổn thương
Kẻ cố chấp thường sợ hồi ức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *