|

Adlerian Psychology

❤️🌟 #AdlerianPsychology #TrueLove #AuthenticConnection
According to Adlerian psychology, when one person has a feeling of unrestrained when they are with another person, it is a sign of love. In the company of this person, you do not feel inferior nor do you feel the need to showcase superiority; instead, you can maintain a state of natural equilibrium. This is true love.
//
阿德勒心理学说:当一个人和另一个人在一起时有种无拘无束的感觉时,这种感觉就是爱。因为在这个人面前,你不会自卑,也不用强行展示优越感,能够保持一个平和稳定的自然状态。这就是真正的爱。
Ā dé lēi xīnlǐ xué shuō: Dāng yīgè rén hé lìng yīgè rén zài yīqǐ shí yǒu zhǒng wújūwúshù de gǎnjué shí, zhè zhǒng gǎnjué jiùshì ài. Yīnwèi zài zhège rén miànqián, nǐ bù huì zìbēi, yě bùyòng qiángxíng zhǎnshì yōuyuè gǎn, nénggòu bǎochí yīgè pínghé wěndìng de zìrán zhuàngtài. Zhè jiùshì zhēnzhèng de ài.
//
A đức lặc tâm lý học thuyết: Đương nhất cá nhân hòa lánh nhất cá nhân tại nhất khởi thì hữu chủng vô câu vô thúc đích cảm giác thì, giá chủng cảm giác tựu thị ái. Nhân vi tại giá cá nhân diện tiền, nhĩ bất hội tự ti, dã bất dụng cường hành triển kỳ ưu việt cảm, năng cú bảo trì nhất cá bình hòa ổn định đích tự nhiên trạng thái. Giá tựu thị chân chính đích ái.
//
Thuyết tâm lý học Adler nói rằng: Khi một người có cảm giác tự do và không bị ràng buộc khi ở bên cạnh một người khác, cảm giác đó chính là tình yêu. Bởi vì trước người đó, bạn không tự ti và không cần phải thể hiện sự ưu việt một cách cưỡng ép, bạn có thể duy trì một trạng thái tự nhiên, bình tĩnh và ổn định. Đó là tình yêu thực sự.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *