A Process Of Continuous Exploration

Before: Life is a process of continuous exploration, continuous improvement, continuous progress, and realization of self-worth.
Now: The only thing in this world that keeps me from procrastinating is charging my phone.
//
以前:人生就是一个不断探索、不断进取、不断奋进,实现自我价值的过程。
现在:这个世界上唯一能让我不拖延的只有给手机充电。
Yǐqián: Rénshēng jiùshì yīgè bùduàn tànsuǒ, bùduàn jìnqǔ, bùduàn fènjìn, shíxiàn zìwǒ jiàzhí de guòchéng.
Xiànzài: Zhège shìjiè shàng wéiyī néng ràng wǒ bù tuōyán de zhǐyǒu gěi shǒujī chōngdiàn.
//
Dĩ tiền: Nhân sinh tựu thị nhất cá bất đoạn tham tác, bất đoạn tiến thủ, bất đoạn phấn tiến, thực hiện tự ngã giới trị đích quá trình.
Hiện tại: Giá cá thế giới thượng duy nhất năng nhượng ngã bất tha diên đích chích hữu cấp thủ cơ sung điện.
//
Trước đây: Cuộc sống là một quá trình khám phá liên tục, không ngừng tiến bộ, không ngừng phấn đấu để nhận ra giá trị bản thân.
Bây giờ: Điều duy nhất trên đời này có thể khiến tôi không trì hoãn là sạc điện thoại di động của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *