A Positive Attitude May Not Solve All Your Problems

A positive attitude may not solve all your problems, but it will annoy enough people to make it worth the effort.
//
积极的态度可能无法解决你所有的问题,但它会让足够多的人烦恼,让它值得付出努力。
Jījí de tàidù kěnéng wúfǎ jiějué nǐ suǒyǒu de wèntí, dàn tā huì ràng zúgòu duō de rén fánnǎo, ràng tā zhídé fùchū nǔlì.
//
Một thái độ tích cực có thể không giải quyết được tất cả các vấn đề của bạn, nhưng nó khiến đủ người khó chịu để khiến nó trở nên xứng đáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *