A Hundred Thoughts Of Quitting

💭
Everyone has a hundred thoughts of quitting on the way to work.
//
每个人在上班路上都有一百个辞职的念头。 ​​​
Měi gèrén zài shàngbān lùshàng dū yǒu yībǎi gè cízhí de niàntou. ​​​
//
Mỗi cá nhân tại thượng ban lộ thượng đô hữu nhất bách cá từ chức đích niệm đầu.
//
Mỗi người đều có cả trăm suy nghĩ từ chức trên đường đi làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *