Your Bank Card Balance

⚖️
When you don’t want to go to work, look at your bank card balance.
//
不想上班的时候就看看银行卡余额。
Bùxiǎng shàngbān de shíhòu jiù kàn kàn yínháng kǎ yú’é.
//
Bất tưởng thượng ban đích thì hậu tựu khán khán ngân hành tạp dư ngạch.
//
Khi bạn không muốn đi làm thì hãy kiểm tra số dư thẻ ngân hàng của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *