Why Is Valentine’s Day Particularly Unacceptable

💘
You are single every day. Why is Valentine’s Day particularly unacceptable? Because festivals will visualize the pain, for example, the person you like has gone to check in with someone else.
//
每一天都是单身,为什么情人节这一天格外无法接受?因为节日会把痛苦具象化,比如你喜欢的人去跟别人开房了。
Měi yītiān dū shì dānshēn, wèishéme qíngrén jié zhè yītiān géwài wúfǎ jiēshòu? Yīnwèi jiérì huì bǎ tòngkǔ jùxiàng huà, bǐrú nǐ xǐhuān de rén qù gēn biérén kāifángle.
//
Mỗi nhất thiên đô thị đan thân, vi thập yêu tình nhân tiết giá nhất thiên cách ngoại vô pháp tiếp thụ? Nhân vi tiết nhật hội bả thống khổ cụ tượng hóa, bỉ như nhĩ hỉ hoan đích nhân khứ cân biệt nhân khai phòng liễu.
//
Độc thân mỗi ngày, tại sao ngày lễ tình nhân lại không thể chấp nhận được? Vì lễ hội sẽ hình dung ra nỗi đau, ví dụ như người mình thích đi đặt phòng với người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *