|

What You Can’t Reach

🏘️
What you can’t reach is the distance, and what you can’t go back to is the hometown.
//
到不了的是远方,回不去的是故乡。
Dào bùliǎo de shì yuǎnfāng, huí bù qù de shì gùxiāng.
//
Đáo bất liễu đích thị viễn phương, hồi bất khứ đích thị cố hương.
//
Không đến được chính là phương xa, không thể quay về chính là quê hương.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *