We Look At The Face

🤴
We look at the face for a short-term interaction, look at the temper for a long-term one, and look at the character for a life-long one.
//
短时间交往看脸蛋,长期交往看脾气,一生交往看人品。
Duǎn shíjiān jiāowǎng kàn liǎndàn, chángqí jiāowǎng kàn píqì, yīshēng jiāowǎng kàn rén pǐn.
//
Đoản thì gian giao vãng khán kiểm đản, trường kỳ giao vãng khán tỳ khí, nhất sinh giao vãng khán nhân phẩm.
//
Kết giao ngắn hạn nhìn vào khuôn mặt, kết giao dài hạn nhìn vào tính tình, kết giao cả đời nhìn vào nhân phẩm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *