The Quilt Is Sick

I don’t want to get up because the quilt is sick and needs to be taken care of.
//
不想起床,因为被子生病了,需要照顾。 ​​​​
Bùxiǎng qǐchuáng, yīnwèi bèi zǐ shēngbìngle, xūyào zhàogù. ​​​​
//
Bất tưởng khởi sàng, nhân vi bị tử sinh bệnh liễu, nhu yếu chiếu cố. ​​​​
//
Tôi không muốn dậy vì chăn bông bị ốm và cần được chăm sóc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *