Spring, Summer, Autumn, Winter

I wanna see both autumn leaves and winter snow with you.
//
秋天的红叶冬天的雪 都要和你去 都要和你在一起。
Qiūtiān de hóngyè dōngtiān de xuě dōu yào hé nǐ qù dōu yào hé nǐ zài yīqǐ.
//
Thu thiên đích hồng diệp đông thiên đích tuyết đô yếu hòa nhĩ khứ đô yếu hòa nhĩ tại nhất khởi.
秋の红叶も冬の雪も あなたと见たい あなたといたい。

P.s.: Picture taken in Bana Hills, Da Nang, Vietnam in 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *