Settle Down Your Heart

🌸
In this life, it is a kind of perfection to settle down your heart.
//
人这一辈子, 能安顿好自己的心, 就是一种圆满。
Rén zhè yībèizi, néng āndùn hǎo zìjǐ de xīn, jiùshì yī zhǒng yuánmǎn.
//
Nhân giá nhất bối tử, năng an đốn hảo tự kỷ đích tâm, tựu thị nhất chủng viên mãn.
//
Con người suốt đời này, có thể giải quyết tốt trái tim của mình, là một loại viên mãn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *