Or Should I Just Leave?

Or should I just leave?
The dream that I didn’t chase
Maybe would come back.
//
还是我走了
梦想不追逐
也许又回来。
Háishì wǒ zǒule
Mèngxiǎng bù zhuīzhú
Yěxǔ yòu huílái.
//
Hoàn thị ngã tẩu liễu
Mộng tưởng bất truy trục
Dã hứa hựu hồi lai.
Hay là mình bỏ cả đi?!
Giấc mơ chẳng đuổi.
Có khi lại về.
(Nguyễn Thiên Ngân)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *