|

No Meaning To Continue

💔🛠️
Relationships that require hard work to maintain have no meaning to continue.
//
需要辛苦维持的关系,都没有继续存在的意义。
Xūyào xīnkǔ wéichí de guānxì, dōu méiyǒu jìxù cúnzài de yìyì.
//
Nhu yếu tân khổ duy trì đích quan hệ, đô một hữu kế tục tồn tại đích ý nghĩa.
//
Những mối quan hệ đòi hỏi sự chăm chỉ không có ý nghĩa gì để tiếp tục.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *