No Longer Suffer For Love

💵
My age no longer allows me to suffer for love, so if you see me sad, it’s because of lack of money.
//
我的年纪不再允许我为爱而受苦,所以如果你看到我难过,那是因为缺钱。
Wǒ de niánjì bù zài yǔnxǔ wǒ wèi ài ér shòukǔ, suǒyǐ rúguǒ nǐ kàn dào wǒ nánguò, nà shì yīnwèi quē qián.
//
Ngã đích niên kỷ bất tái doãn hứa ngã vi ái nhi thụ khổ, sở dĩ như quả nhĩ khán đáo ngã nan quá, na thị nhân vi khuyết tiền.
//
Tuổi của tôi không còn cho phép tôi đau khổ vì tình yêu, vì vậy nếu bạn thấy tôi buồn là vì thiếu tiền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *