|

Money Doesn’t Buy Happiness

💸
Whoever said that money doesn’t buy happiness didn’t know where to shop. (Blair Waldorf of Gossip Girl)
//
说钱买不了幸福的人肯定不知道去哪买东西。
Shuō qián mǎi bùliǎo xìngfú de rén kěndìng bù zhīdào qù nǎ mǎi dōngxī.
//
Thuyết tiền mãi bất liễu hạnh phúc đích nhân khẳng định bất tri đạo khứ na mãi đông tây.
//
Bất cứ ai nói rằng tiền không mua được hạnh phúc đều không biết mua sắm ở đâu.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *