May You All Have Love

🧨
In the new year, may you all have love, and I, strike it rich!
//
新的一年,祝你们都拥有爱情,而我,暴富!
Xīn de yī nián, zhù nǐmen dōu yǒngyǒu àiqíng, ér wǒ, bào fù!
//
Tân đích nhất niên, chúc nhĩ môn đô ủng hữu ái tình, nhi ngã, bạo phú!
//
Năm mới, chúc tất cả các bạn có tình yêu, còn tôi, phất nhanh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *