MAY 20, 2022

Cứ tưởng ngày 20 tháng 5 là ngày trọng đại gì đó, đặc biệt kiểm tra một chút, là ngày thứ Sáu hạnh phúc của tôi.
//
还以为5月20日是什么大日子,特地去查了下,是我的快乐周五。
Hái yǐwéi 5 yuè 20 rì shì shénme dà rìzi, tèdì qù chále xià, shì wǒ de kuàilè zhōu wǔ.
//
I thought May 20th was a big day, so I went to check it out. It’s my Happy Friday.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *