Let Go The Job At Hand

📱
I find that the hardest thing in my life to put down is my phone. The easiest thing to let go is the job at hand. ​​​
//
我发现我这辈子最难放下的,是手机。最容易放下的,是手头的工作。
Wǒ fāxiàn wǒ zhè bèizi zuì nán fàngxià de, shì shǒujī. Zuì róngyì fàngxià de, shì shǒutóu de gōngzuò. ​​​
//
Ngã phát hiện ngã giá bối tử tối nan phóng hạ đích, thị thủ cơ. Tối dung dịch phóng hạ đích, thị thủ đầu đích công tác.
//
Tôi thấy rằng thứ khó bỏ nhất trong đời là điện thoại di động. Điều dễ dàng nhất để buông bỏ là công việc trong tay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *