JANUARY 17, 2021

Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi rằng, phải lịch sự với người khác, phải chú ý đến cảm xúc của người khác, phải khoan dung độ lượng, phải kính già yêu trẻ và lễ phép. Về sau, gặp đủ loại người muôn hình muôn vẻ, lúc ấy tôi bắt đầu hi vọng rằng, mỗi người đều có thể có một người mẹ.
//
从小我妈就教我,要礼让他人,要注意他人感受,要宽容大度,要尊老爱幼有礼貌,后来我遇到了形形色色的人,这时候我开始希望,每个人都能有妈妈。
Cóngxiǎo wǒ mā jiùjiào wǒ, yào lǐràng tārén, yào zhùyì tārén gǎnshòu, yào kuānróng dà dù, yào zūn lǎo ài yòu yǒu lǐmào, hòulái wǒ yù dàole xíngxíngsèsè de rén, zhè shíhòu wǒ kāishǐ xīwàng, měi gèrén dōu néng yǒu māmā.
//
Since I was a child, my mother taught me to be polite, pay attention to others’ feelings, be tolerant, respect the old, care for the young and be polite. Later, I met all kinds of people, and then I began to hope that everyone could have a mother.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *