I’m Almost Out Of Love Words

[12 Days Of Christmas, Day 1]
I’m almost out of love words, I just wanna see you.
//
我快写不出情话了,只想见你一面。
Wǒ kuài xiě bù chū qínghuàle, zhǐ xiǎngjiàn nǐ yīmiàn.
//
Ngã khoái tả bất xuất tình thoại liễu, chích tưởng kiến nhĩ nhất diện.
//
Em gần như cạn lời yêu thương, em chỉ muốn gặp anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *