If You Keep Waiting

If you keep waiting, you will only end up a year older.
//
倘若你一等再等,结果只能是你又老一岁。
Tǎngruò nǐ yī děng zài děng, jiéguǒ zhǐ néng shì nǐ yòu lǎo yī suì.
//
Thảng nhược nhĩ nhất đẳng tái đẳng, kết quả chích năng thị nhĩ hựu lão nhất tuế.
Nếu cứ chờ đợi mãi, kết quả chỉ có thể là bạn già thêm một tuổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *