Hard Work Is Not Necessarily Successful

😜
Hard work is not necessarily successful, but it will be very comfortable if you don’t work hard.
//
努力不一定成功,但是不努力一定会很舒服。
Nǔlì bù yīdìng chénggōng, dànshì bù nǔlì yīdìng huì hěn shūfú.
//
Nỗ lực bất nhất định thành công, đãn thị bất nỗ lực nhất định hội ngận thư phục.
//
Cố gắng không nhất định thành công, nhưng không cố gắng nhất định sẽ dễ chịu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *