|

Don’t Need To Remember Me

👋
You don’t need to remember me too much, just hearing my name and feeling familiar is enough.
//
不用太记得我,听到我的名字觉得熟悉就行。
Bùyòng tài jìdé wǒ, tīng dào wǒ de míngzì juédé shúxī jiùxíng.
//
Bất dụng thái ký đắc ngã, thính đáo ngã đích danh tự giác đắc thục tất tựu hành.
//
Không cần phải nhớ tôi quá nhiều, nghe tên tôi cảm thấy quen thuộc là ok.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *