Core Values Of Socialism

🔺
You can forget me, but don’t forget the core values of socialism.
//
你可以忘了我,但不要忘了社会主义核心价值观。
Nǐ kěyǐ wàngle wǒ, dàn bùyào wàngle shèhuì zhǔyì héxīn jiàzhíguān.
//
Nhĩ khả dĩ vong liễu ngã, đãn bất yếu vong liễu xã hội chủ nghĩa hạch tâm giới trị quan.
//
Anh có thể quên tôi, nhưng đừng quên những giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *