A Wrong Train

🚉
Sometimes a wrong train will take you to the right destination.
//
有时候,坐错的火车反而能把你带到正确的目的地。
Yǒu shíhòu, zuò cuò de huǒchē fǎn’ér néng bǎ nǐ dài dào zhèngquè de mùdì de.
//
Hữu thì hậu, tọa thác đích hỏa xa phản nhi năng bả nhĩ đái đáo chính xác đích mục đích địa.
//
Đôi khi, đi nhầm chuyến tàu có thể đưa bạn đến đúng điểm đến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *