JANUARY 14, 2020

Tôi cược bằng mạng sống năm nay tôi nhất định có thể yêu đương nhưng dùng mạng của ai thì … More

JANUARY 13, 2020

No supplement can replicate the full spectrum of light humans need from the sun.

JANUARY 12, 2020

Chỉ cần bạn muốn, lúc nào cũng không muộn, nhưng hãy dũng cảm. Bạn còn có rất nhiều thời gian … More

JANUARY 11, 2020

Có được có mất, Mới là cuộc sống, Phải tránh tức tối bất bình. // 有得有失, 才是人生, 切忌忿忿不平。 Yǒu dé … More

JANUARY 7, 2020

Hạnh phúc nhất trên đời này không phải là sống như người ta mà là càng cố gắng thì càng … More

JANUARY 6, 2020

Bạn sớm muộn phải biết xúc động thích cảm giác mới mẻ đều không phải là tình yêu. // 你迟早得知道 … More

JANUARY 5, 2020

Phải biết rằng năm kiểu ABAB chẳng hạn như năm 2020 cách mỗi 101 năm mới có thể xuất hiện … More