DECEMBER 4, 2020

Có hai loại cô đơn, một là cô đơn do chính mình đã xây dựng vô số bức tường để tự phong ấn, hai là triệt để rộng mở, cùng vạn vật hòa làm một thể. Mọi người chỉ không thích loại cô đơn thứ nhất, nhưng họ lại chỉ có thể ngưỡng vọng loại thứ hai.
//
孤独有两种,一种是自己给自己塑了无数的墙,把自己封闭起来的孤独;另一种则是彻底的敞开,与万物融为一体的孤独。人只是不喜欢前一种孤独,却又只能仰望第二种孤独。
//
There are two kinds of loneliness: one is the loneliness that you have built countless walls for yourself and sealed yourself up; the other is that you completely open to integrate with everything. People just don’t like the former loneliness, but they can only look up to the latter.
P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue ReadingDECEMBER 4, 2020

NOVEMBER 13, 2020

Sự thật là thế này, cô đơn khiến bạn trở nên mạnh mẽ và khiến bạn trở thành một người tốt hơn.
//
真相就是这样,孤独让你强大,让你成为一个更好的人。 ​​​​
//
The truth is that loneliness makes you strong and makes you a better person. ​​​​

P.s.: Picture taken in Changpinggou, Mt. Siguniang, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingNOVEMBER 13, 2020

NOVEMBER 1, 2020 – 2

Phải chăng mỗi người cũng biết thiên vị mùa chính mình được sinh ra? Tôi thích mùa thu. Hạnh phúc là có thể cùng người tản bộ đến chiếc lá vàng cuối cùng tung bay, mà con đường này đi mãi không hết.
//
是否每个人也会偏爱自己出生的那个季节?我喜欢秋天。幸福是可以和你散步到黄叶飘飞的尽头,而这条路一直走不完。​
//
Does everyone prefer the season in which they were born? I like autumn. Happiness is to walk with you to the end of yellow leaves, and this road can be endless.

P.s.: Picture taken in Haining, Zhejiang, China in 2019.

Continue ReadingNOVEMBER 1, 2020 – 2

Travel Itinerary For The Next China Trip

Because I’m free, I’ve made a 2-week or maybe more schedule aka itinerary for the next year trip to China, from Wuhan I’ll see the cherry blossoms, then go to visit Wudang Mountains, Shennongjia, the Three Gorges Dam; then I’ll be in Chongqing to see karst in Wulong; I’ll stop by in Xi’an of Shaanxi province to visit the ancient city, the Mausoleum of the First Qin Emperor; I’ll arrive in Shanxi to see the ancient citadel of Pingyao, the Loess Plateau near Hunyuan, Yungang Grottoes, Mount Wutai; last but not least, I’ll pay a visit to Henan to see Yinxu in Anyang, Longmen Grottoes in Luoyang citadel, Shaolin Temple, the Yellow Emperor Palace in Zhengzhou, and Kaifeng city. At the end of the schedule, I will return home from Wuhan. In short, this is called Hubei – Chongqing – Shaanxi – Shanxi – Henan journey.
Haiz, but the search for return ticket to Wuhan turned out nothing available. Maybe while I’m waiting for normal travel to resume, the schedule will be up to 30 days?

Continue ReadingTravel Itinerary For The Next China Trip

SEPTEMBER 27, 2020 – 2

Thật tuyệt khi được ra ngoài chơi, ít nhất sẽ hiểu rằng dù đường sá phong cảnh có đẹp đến thế nào thì cũng phải sẵn sàng nói lời tạm biệt vì nó không thuộc về mình.
//
出来玩真的很好,起码会明白,路途的风景再美,也要舍得及时告别,因为它不属于我。
//
It’s really good to come out to play, at least I will understand that no matter how beautiful the road is, I have to be willing to say goodbye in time because it doesn’t belong to me.

P.s.: Picture taken in Bangkok, Thailand in 2020.

Continue ReadingSEPTEMBER 27, 2020 – 2

SEPTEMBER 21, 2020

Đừng nghĩ về người khác quá tệ, hoặc nghĩ về người khác quá tốt, tất cả đều là phàm nhân.
//
不要把别人想得太坏,也不要把别人想得太好,都是凡人。
//
Don’t think of others too badly, or think of others too well. They all are normal people.

P.s.: Picture taken in Shanghai, China in 2019.

Continue ReadingSEPTEMBER 21, 2020

SEPTEMBER 8, 2020

Sống lâu dài ở nước ngoài đã thay đổi quan điểm thị phi của bạn như thế nào?
Rất nhiều chuyện chỉ là khác biệt, cũng không phải là đúng sai.
//
异国长期生活,改变了你的哪些「是非观」?
很多事情只是不同,并无是非。
//
How has living abroad for a long time changed your view of rights and wrongs?
Many things are just different, neither right nor wrong.

P.s.: Picture taken in Hanoi, Vietnam in 2019.

Continue ReadingSEPTEMBER 8, 2020