FEBRUARY 18, 2020

Vô luận gian nan dường nào, đều muốn tiếp tục hướng về phía trước, bởi vì chỉ khi bạn từ bỏ, bạn mới thua cuộc.
//
无论多么艰难,都要继续向前,因为只有你放弃的那一刻,你才输了。
//
No matter how hard it is, just keep going because you only fail when you give up.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading FEBRUARY 18, 2020

FEBRUARY 2, 2020

Cho đến khi một khoảnh khắc quý giá trở thành hồi ức, bạn mới thực sự nhận ra được giá trị của nó.
//
直到一些珍贵的时刻成为了回忆,你才会真正意识到它的价值所在。
//
You will never know the true value of a moment until it becomes a memory.

P.s.: Picture taken in Songpan, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue Reading FEBRUARY 2, 2020

FEBRUARY 1, 2020

Nói đi là đi, là xa xỉ đẹp đẽ nhất, cũng là tự do rực rỡ nhất của cuộc đời.
//
说走就走,是人生最华美的奢侈,也是最灿烂的自由。
//
Say go then go, is the most glorious luxury, and the most brilliant freedom of life.

P.s.: Picture taken in Huangshan, Anhui, China in 2019.

Continue Reading FEBRUARY 1, 2020

武汉加油! Pray For Wuhan!

Có một số việc không phải nhìn thấy hy vọng mới kiên trì, mà là kiên trì mới sẽ thấy hy vọng.
//
有些事情不是看到希望才去坚持,而是坚持了才会看到希望。
//
At times you don’t choose to hold on because there is hope; you hold on, so there is hope.

P.s.: Picture taken in Yellow Crane Tower, Wuhan, Hubei, China in 2019.

Continue Reading 武汉加油! Pray For Wuhan!

JANUARY 15, 2020 – 1

Chốn có chân lý, dẫu muôn vàn khó khăn ta cũng phải đi tới
Nơi có tình si, dẫu xa xôi ngàn dặm ta vẫn cứ nhớ nhung.
//
道之所存,虽千万人吾往矣
情之所钟,虽千万里吾念矣。
//
Despite thousands of people, I will go to a place where there is truth
Despite thousands of miles, I will miss you when there is love.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading JANUARY 15, 2020 – 1