JUNE 30, 2020

Người dân tộc Tạng thường nói: “Ai biết khi nào sẽ chết!” Điều này giống như Tony nói trong Green Book: “Mặc kệ làm gì, đều dốc hết toàn lực. Công việc ra công việc, cười ắt cười to, ăn cái gì cũng coi như là bữa ăn cuối cùng.”
//
藏族人常言:“谁知道啥时候死!”这跟《绿皮书》里托尼说的:“不管做什么,都要倾尽全力,工作就工作,笑就大笑,吃东西,就当是最后一顿吃。” 相当的契合。
//
Tibetans often say: “Who knows when we will die!” This is like what Tony said in Green Book: “Whatever you do, do it 100%. When you work, work. When you laugh, laugh. When you eat, eat like it’s your last meal.”

JUNE 29, 2020

Nghìn non mất bóng chim bay,
Muôn con đường tắt dấu giày tuyệt không.
//
千山鸟飞绝,
万径人踪灭。
//
From hill to hill no bird in flight,
From path to path no men in sight.

JUNE 12, 2020

Đối xử với mọi người thân thiện là tu dưỡng, độc lai độc vãng là tính cách.
//
待人友善是修养 独来独往是性格。
//
Treating people well is cultivation, being alone is character.

JUNE 11, 2020

Nhân sinh không có bốn mùa, chỉ có hai mùa, cố gắng chính là mùa thịnh vượng, không cố gắng chính là mùa ế hàng.
//
人生没有四季,只有两季,努力就是旺季,不努力就是淡季。 ​​​​
//
There are no four seasons in life, only two seasons, hard work is the peak season, no effort is the off season.

JUNE 10, 2020

Cho tôi đi theo người, hãy cho tôi đi theo người,
Đi ngược với dòng người hối hả,
Về nơi đồi núi hoang vắng kia,
Phất phất tay áo bay bay.
//
就让我随你去,让我随你去,
逆着背影婆娑的人流,
向着那座荒芜的山丘,
挥挥衣袖。
//
Just let me go with you, let me go with you,
Against the flow of whirling people,
Toward the deserted hill,
While our sleeves are swinging.

JUNE 9, 2020

Trong cuộc đời này, tất cả mọi người đều là khách qua đường, chỉ có chính mình mới là cố hương.
//
我们的一生,所有人都是过客,只有自己是故乡。
//
In our life, all people are passers-by, and only we are our hometown.

JUNE 8, 2020

Hy vọng bạn có tiền, thời điểm khổ sở không phải ôm gối yên lặng rơi lệ mà có thể ngay lập tức đặt vé máy bay đến nơi bạn muốn đi.
//
希望你有钱 难过的时候不是抱着枕头默默流泪 而是能立刻订机票去想要去的地方。
//
I hope you have money; when you are sad, instead of crying silently on your pillow, you can immediately book a flight ticket to where you want to go.

JUNE 7, 2020

Khi bạn đi đủ xa, bạn sẽ gặp chính mình.
//
当你走得足够远,便会遇见自己。
//
When you go far enough, you will meet yourself.

MAY 7, 2020

Không nhuốm bụi trần không phải đã không còn bụi bặm, mà là bụi bặm để nó bay lên, tôi tự làm ánh nắng của mình.
//
一尘不染不是不再有尘埃,而是尘埃让它飞扬,我自做我的阳光。
//
Spotlessness is not that there is no more dust, but that the dust makes it fly, and I make my own sunshine.

APRIL 27, 2020

Bạn không thể hi vọng xa vời người vốn đi về phía nam cùng bạn đi một mạch về hướng bắc.
//
你不能奢望原本南行的人陪你一路向北。 ​​​
//
You can’t expect southbound people to accompany you all the way north.