You Have To Make The Call

[12 days of Christmas, Day 3]
You have to make the call you’re afraid to make.
//
你得去打那些你不敢打的电话。
Nǐ děi qù dǎ nàxiē nǐ bù gǎn dǎ di diànhuà.
//
Nhĩ đắc khứ đả na ta nhĩ bất cảm đả đích điện thoại.
//
Bạn phải thực hiện những cuộc gọi mà bạn không dám thực hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *