You Have To Grind Out The Details

[12 Days Of Christmas, Day 9]
You have to grind out the details when it’s easier to shrug them off.
//
你得死抠细节,虽然放过它们会更容易。
Nǐ děi sǐ kōu xìjié, suīrán fàngguò tāmen huì gèng róngyì.
//
Nhĩ đắc tử khu tế tiết, tuy nhiên phóng quá tha môn hội canh dung dịch.
//
Bạn phải nghiền ngẫm các chi tiết, mặc dù bỏ qua chúng sẽ dễ dàng hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *