You Have To Deliver Results

[12 Days Of Christmas, Day 8 – New Year’s Day]
You have to deliver results when making excuses is an option.
//
你得展现出成果,虽然你也可以选择找借口。
Nǐ děi zhǎnxiàn chū chéngguǒ, suīrán nǐ yě kěyǐ xuǎnzé zhǎo jièkǒu.
//
Nhĩ đắc triển hiện xuất thành quả, tuy nhiên nhĩ dã khả dĩ tuyển trạch hoa tá khẩu.
//
Bạn phải thể hiện ra thành quả, mặc dù bạn cũng có thể lựa chọn kiếm cớ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *