You Have To Accept Life

You have to accept life the way it comes at you and make the best of it.
//
无论生活以怎样的方式向你走来,你都必须接受它,尽可能的享受它。
Wúlùn shēnghuó yǐ zěnyàng de fāngshì xiàng nǐ zǒu lái, nǐ dōu bìxū jiēshòu tā, jǐn kěnéng de xiǎngshòu tā.
//
Bạn phải đón nhận cuộc sống theo cách nó đến với bạn và tận dụng nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *