You Have Lived Half A Life Strong

As a woman, if you have lived half a life strong, then on the other half of your life you will not need anyone to protect you.
//
作为一个女人,如果你已经活了半辈子,那么在你生命的另一半,你就不需要任何人来保护你。
Zuòwéi yīgè nǚrén, rúguǒ nǐ yǐjīng huóle bànbèizi, nàme zài nǐ shēngmìng de lìng yībàn, nǐ jiù bù xūyào rènhé rén lái bǎohù nǐ.
//
Tác vi nhất cá nữ nhân, như quả nhĩ dĩ kinh hoạt liễu bán bối tử, na yêu tại nhĩ sinh mệnh đích lánh nhất bán, nhĩ tựu bất nhu yếu nhậm hà nhân lai bảo hộ nhĩ.
Phàm là nữ nhân, nếu đã sống nửa cuộc đời mạnh mẽ thì nửa đời còn lại sẽ không cần ai che chở nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *