You Are Ill-Matched, I Am Lovesick

It turns out that in the realm of the five elements, you are ill-matched, I am lovesick.
//
原来五行境界中,你是相克我则相思。
Yuánlái wǔháng jìngjiè zhōng, nǐ shì xiāngkè wǒ zé xiāngsī.
//
Nguyên lai ngũ hành cảnh giới trung, nhĩ thị tương khắc ngã tắc tương tư.
Hóa ra trong cõi ngũ hành, anh là tương khắc, em thì tương tư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *