You Are Distant Scenery

You are distant scenery, I am a wandering traveler, I climb mountains, travel long distances, just to see you.
//
你是远方的风景,我是游走的旅人,我翻山越岭,长途跋涉,只为看你一眼。
Nǐ shì yuǎnfāng de fēngjǐng, wǒ shì yóu zǒu de lǚrén, wǒ fān shānyuè lǐng, chángtú báshè, zhǐ wèi kàn nǐ yīyǎn.
//
Nhĩ thị viễn phương đích phong cảnh, ngã thị du tẩu đích lữ nhân, ngã phiên sơn việt lĩnh, trường đồ bạt thiệp, chích vi khán nhĩ nhất nhãn.
Bạn là phong cảnh xa xôi, tôi là lữ nhân lang thang, tôi vượt núi băng đèo, lặn lội đường xa, chỉ để thăm bạn một chút.

P.s.: Picture taken in Xidi, Huangshan, Anhui, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *