Work To Get Paid To Pay Everyone Else

🤡
We work to get paid to pay everyone else, and it always seems like there’s always more month than money.
//
我们工作是为了赚钱来支付其他人,似乎月总是比钱多。
Wǒmen gōngzuò shì wèile zhuànqián lái zhīfù qítā rén, sìhū yuè zǒng shì bǐ qián duō.
//
Ngã môn công tác thị vi liễu trám tiền lai chi phó kỳ tha nhân, tự hồ nguyệt tổng thị bỉ tiền đa.
//
Chúng ta làm việc để kiếm tiền trả cho người khác, và có vẻ như số tháng luôn nhiều hơn số tiền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *