Who Wants To Work?

🌨️
Who wants to work in the cold wind if they have money to eat?
//
要是有钱吃饭 谁又愿意顶着寒风去打工呢。
Yàoshi yǒu qián chīfàn shéi yòu yuànyì dǐngzhe hán fēng qù dǎgōng ne.
//
Yếu thị hữu tiền cật phạn thùy hựu nguyện ý đỉnh trứ hàn phong khứ đả công ni.
//
Nếu có tiền ăn, ai lại muốn đi làm trong gió lạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *