When We Comfort And Encourage Others

When we comfort and encourage others, every word we say is ethical and humane. But by the time we get in trouble, we won’t be that crap anymore.
//
当我们安慰和鼓励他人时,我们说的每一句话都是道德和人道的。但当我们遇到麻烦时,我们将不再是那么废话了。
Dāng wǒmen ānwèi hé gǔlì tārén shí, wǒmen shuō de měi yījù huà dōu shì dàodé hé réndào de. Dàn dāng wǒmen yù dào máfan shí, wǒmen jiāng bù zài shì nàme fèihuàle.
//
Khi chúng ta an ủi động viên người khác, từng lời nói ra đều là đạo lý, đều là nhân văn. Nhưng đến khi chúng ta gặp chuyện, chúng ta sẽ không còn tào lao như vậy nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *