When I Was A Child, My Family Was Poor

When I was a child, my family was poor, and my parents’ salary was several million a month. At that time, I thought, when I grew up, I must find a job with a monthly salary of more than 10 million. Now my wish has come true.
//
小时候家里穷,爸妈的工资一个月几百万,我那时候就想,长大后我一定要找一份月薪一千万多的工作,现在愿望实现了。
Xiǎoshíhòu jiālǐ qióng, bà mā de gōngzī yīgè yuè jǐ bǎi wàn, wǒ nà shíhòu jiù xiǎng, zhǎng dà hòu wǒ yīdìng yào zhǎo yī fèn yuèxīn yīqiān wàn duō de gōngzuò, xiànzài yuànwàng shíxiànle.
//
Hồi nhỏ nhà nghèo, lương bố mẹ vài triệu một tháng, lúc đó tôi nghĩ khi lớn lên phải kiếm một công việc lương tháng trên 10 triệu, giờ mong ước của tôi đã thành hiện thực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *