When A Woman Likes A Man

When a woman likes a man, she wants to hear a lie; when a woman hates a man, she wants to hear the truth.
//
当一个女人喜欢一个男人时,她希望听到谎言;当一个女人厌恶一个男人时,她希望听到真理。
Dāng yīgè nǚrén xǐhuān yīgè nánrén shí, tā xīwàng tīng dào huǎngyán; dāng yīgè nǚrén yànwù yīgè nánrén shí, tā xīwàng tīng dào zhēnlǐ.
//
Đương nhất cá nữ nhân hỉ hoan nhất cá nam nhân thì, tha hi vọng thính đáo hoang ngôn; đương nhất cá nữ nhân yếm ác nhất cá nam nhân thì, tha hi vọng thính đáo chân lý.
Khi một người phụ nữ thích một người đàn ông, cô ấy muốn nghe một lời nói dối; khi một người phụ nữ ghét một người đàn ông, cô ấy muốn nghe sự thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *