When A Person Is Overjoyed And Sorrowful, He Must Learn To Be Calm

When a person is overjoyed and sorrowful, he must learn to be calm, otherwise he will easily regret everything done in an excited mood later.
//
一个人大喜大悲时,要学会淡定,否则,激动心情下所做的一切,事后很容易让自己后悔。
Yīgè rén dàxǐ dàbēi shí, yào xuéhuì dàndìng, fǒuzé, jīdòng xīnqíng xià suǒ zuò de yīqiè, shìhòu hěn róngyì ràng zìjǐ hòuhuǐ.
//
Khi một người vui mừng và buồn phiền quá độ, phải học cách bình tĩnh, nếu không, mọi việc họ làm với tâm trạng phấn khích sẽ dễ khiến bản thân hối hận về sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *