We Must Communicate Carefully​

[12 Days Of Christmas, Day 5]
A long-term relationship does not depend on the patience of either party, we must communicate carefully​.
//
长久的关系不是靠任何一方的忍耐,要认真沟通。 ​​​​
Chángjiǔ de guānxì bùshì kào rènhé yīfāng de rěnnài, yào rènzhēn gōutōng. ​​​​
//
Trường cửu đích quan hệ bất thị kháo nhậm hà nhất phương đích nhẫn nại, yếu nhận chân câu thông. ​
//
Mối quan hệ lâu dài không phải dựa vào sự nhẫn nại của bất kỳ bên nào, phải nghiêm túc giao tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *