Wandering Is An Ideal

🚶🏻
Wandering is an ideal and a profession, going to work is slavery and atonement.
//
流浪是一种理想 也是一种职业,上班是一种奴役 也是一种赎罪​。
Liúlàng shì yī zhǒng lǐxiǎng yěshì yī zhǒng zhíyè, shàngbān shì yī zhǒng núyì yěshì yī zhǒng shúzuì​.
//
Lưu lãng thị nhất chủng lý tưởng dã thị nhất chủng chức nghiệp, thượng ban thị nhất chủng nô dịch dã thị nhất chủng thục tội.
Lang thang là một lý tưởng và một nghề, đi làm là một hình thức nô lệ và chuộc tội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *